BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Bezpečnostnotechnická služba

Služby autorizovaného bezpečnostného technika

Koordinátor BOZP na stavenisku

Vypracovanie dokumentácie z BOZP

Školenia zamestnancov z BOZP

Školenia zamestnancov pre prácu vo výškach

Posudzovanie rizík

Pracovné úrazy

Každý zamestnávateľ musí  mať vypracovanú povinnú dokumentáciu v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov o BOZP. Základný balík dokumentácie BOZP tvorí :

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

Smernica BOZP „Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom“

Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých

Základné zásady pri zamestnávaní žien

Smernica BOZP – Na poskytovanie OOPP

Smernica BOZP – Na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu

Smernica BOZP – Na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok

Smernica BOZP – Na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti

Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku

Posúdenie rizík – profesií

Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie

Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami

Prevádzkové poriadky

Meno a priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Správa*